Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1. Algemeen

  Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk Brilliant Brain.
  Kvk nummer: 17202043.
  Adressen:
  ‘De Hoeksteen’, Sint Jozefstraat 30, 5753 AV Deurne
  M.C. ‘de Wieenhof’, Wieenhof 1, 5802 EZ Venray
 • Artikel 2. Aanbod

  Een neurofeedbacktherapeut voert EEG metingen en neurofeedbackbehandelingen uit met als doel normalisering van hersenactiviteit en afname van klachten.
  Cliënten zijn bij aanvang van de behandeling minimaal 5 jaar of ouder.
  Hulpverlening gebeurt bij Brilliant Brain aan de hand van individuele neurofeedbacktrainingen en coachende gesprekken.
  Alles is op maat afgestemd op de hulpvraag en het proces van de cliënt.
 • Artikel 3 Cliënt

  De cliënt is de persoon die een behandelovereenkomst heeft met Brilliant Brain.
 • Artikel 4. Privacy en Veiligheid

  Hetgeen we tijdens de gesprekken bij Brilliant Brain bespreken, is en blijft geheim, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht de cliënt toch zaken melden die in strijd zijn met het strafrecht, dan heeft Brilliant Brain de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan de cliënt Brilliant Brain niet aanspreken.
  Brilliant Brain kan cliënt vragen om diens persoonsgegevens te delen. Deze gegevens zijn nodig om een zo compleet mogelijk beeld van de cliënt te krijgen en om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden naar diens gewenste doel. Ook zijn bepaalde gegevens nodig om facturen volgens wettelijke normen op te kunnen stellen of contact met de cliënt op te kunnen nemen wanneer bijvoorbeeld een afspraak verplaatst moet worden.
  Brilliant Brain vraagt nooit meer gegevens dan nodig voor het therapeutisch proces. De persoonsgegevens worden up to date gehouden. Zodra Brilliant Brain ontdekt dat de gegevens niet meer up to date zijn, dan zal de therapeut contact opnemen met de cliënt. De persoonsgegevens vullen we aan als deze niet volledig zijn. We corrigeren ze als ze onjuist blijken te zijn. Alle gegevens bewaren we beveiligd, digitaal dan wel schriftelijk.
 • Artikel 5. Dossier

  Hetgeen we tijdens de gesprekken bij Brilliant Brain bespreken, is en blijft geheim, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht de cliënt toch zaken melden die in strijd zijn met het strafrecht, dan heeft Brilliant Brain de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan de cliënt Brilliant Brain niet aanspreken.
  Brilliant Brain kan cliënt vragen om diens persoonsgegevens te delen. Deze gegevens zijn nodig om een zo compleet mogelijk beeld van de cliënt te krijgen en om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden naar diens gewenste doel. Ook zijn bepaalde gegevens nodig om facturen volgens wettelijke normen op te kunnen stellen of contact met de cliënt op te kunnen nemen wanneer bijvoorbeeld een afspraak verplaatst moet worden.
  Brilliant Brain vraagt nooit meer gegevens dan nodig voor het therapeutisch proces. De persoonsgegevens worden up to date gehouden. Zodra Brilliant Brain ontdekt dat de gegevens niet meer up to date zijn, dan zal de therapeut contact opnemen met de cliënt. De persoonsgegevens vullen we aan als deze niet volledig zijn. We corrigeren ze als ze onjuist blijken te zijn. Alle gegevens bewaren we beveiligd, digitaal dan wel schriftelijk.
 • Artkel 6. Derden

  Brilliant Brain verstrekt alleen informatie aan derden indien dit het therapeutisch proces ondersteunt. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt en pas na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 • Artikel 7. Klachten

  Eventuele klachten die betrekking hebben op de ontvangen therapie trachten we eerst in onderling overleg tussen Brilliant Brain en de cliënt op te lossen. Mocht desondanks de klacht blijven bestaan, dan kan cliënt zich richten tot de beroepsvereniging de NFG
 • Artikel 8. Afzeggen gesprekken

  Gemaakte vervolgafspraken dient u minimaal 24 uren van te voren af te zeggen. Dit kan telefonisch op het voor cliënt bekende nummer dan wel per e-mail op het voor cliënt bekende mailadres. Een afspraak voor maandag dient u dus op de voorgaande vrijdag af te zeggen. Cliënt is dan geen kosten verschuldigd.
  Bij afzeggingen korter dan 24 werkuren zal Brilliant Brain de helft van de sessiekosten in rekening brengen bij de cliënt. Bij onaangekondigd niet verschijnen op de afspraak zal Brilliant Brain de volledige sessiekosten op de cliënt verhalen.
  Mocht de afspraak van de kant van Brilliant Brain onverwacht niet door kunnen gaan, dan zal Brilliant Brain alles in het werk stellen om cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen. Uiteraard zijn er dan voor cliënt geen kosten aan verbonden. In overleg kiezen we dan vooreen nieuwe datum.
 • Artikel 9. Aansprakelijkheid

  Brilliant Brain doet haar uiterste best om cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. Garanties om het door cliënt gewenste doel te behalen kunnen we echter niet geven. Tevens kan Briliant Brain niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane gezondheidsklachten tijdens of na de behandeling.
  Het intakegesprek kan Brilliant Brain redenen geven om het contact niet voort te zetten. Brilliant Brain zal haar besluit op dat moment nader uitleggen aan cliënt.
  De cliënt kan na de intake besluiten om niet in behandeling te gaan bij Brilliant Brain. De cliënt zal dat op dat moment nader uitleggen aan Brilliant Brain.
  Het beëindigen van de therapie op verzoek van cliënt maakt de cliënt tijdens een sessie kenbaar.
 • Artikel 10. Tarieven

  Cliënt verbindt zich aan de van te voren met hem/haar bekend gemaakte tarieven voor het intakegesprek en het behandeltraject. Mocht tijdens de behandeling het geldende tarief wijzigen, dan brengt Brilliant Brain de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte.
 • Artikel 11. Betaling

  1. Facturen ontvangt de cliënt tweewekelijks per mail of tijdens de volgende sessie.
  2. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
  3. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
  5. Wanneer binnen 30 dagen na factuurdatum de factuur niet betaald is, kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
  6. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Artikel 12. NFG

  Brilliant Brain is ingeschreven bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder registratienummer 8865 en bij het Register Beroepsbeoefenaren Gezondheids Zorg onder nummer 911047R en houdt zich aan de door de NFG opgestelde beroepscode.

Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.